Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Homole
ObecHomole

Přehled sociálních služeb města České Budějovice

Přehled sociálních služeb města České Budějovice


 

Služby pro osoby v sociální krizi

 • Bílý kruh bezpečí- web: www.bkb.cz., bezplatná pomoc obětem trestných činů
 • Český červený kříž – web: www.cckcb.cz , pro sociálně slabé občany (ošacení)
 • Diecézní charita České Budějovice – web: www.dchcb.cz, poradna EVA – pro ženy a dívky v nouzi, poradna pro cizince a migranty, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Dům sv. Františka – chráněné bydlení pro seniory, Adopce na dálku, Humanitární pomoc
 • Jeslová a azylová zařízení – web: www.jazcb.cz, provozování jeslí a poskytování sociálních služeb azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro ženy, dům na půl cesty pro dívky, noclehárny pro ženy
 • Jihočeská Růže –nepřetržitě (azylový dům), poradna, krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci, Poradenské centrum – rovné šance pro všechny, odborné sociální poradenství
 • Jihočeská sociální pomoc – vyhledávání a nabídka pracovního uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a zdravotně postižené, stravování pro seniory a osoby handicapované
 • Koníček – web: www.konicekcb.cz, Odborné sociální poradenství – v oblasti sociální pomoci a podpory, pracovně-právní vztahy, doprovod aj., sociální rehabilitace – nácvik dovednost pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnosti
 • Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji – web: www.ditevkrizi.cz, Krizová intervence – děti i dospělí, poradenství – sociální, právní, psychologické, diagnostika, individuální a rodinná psychoterapie, programy primární prevence pro 1. Stupeň ZŠ, komplexní péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti
 • Magistrát města, odbor sociálních věcí –web: www.c-budejovice.cz, oddělení sociálně právní ochrany dětí, kurátoři pro děti a mládež, oddělení sociální pomoci, kurátoři pro dospělé
 • Městská charita České Budějovice – web: www.mchcb.cz, Komplexní domácí péče – ošetřovatelství, pečovatelská služba, osobní asistence, půjčovna kompenzačních pomůcek, Domino – služby pro dospělé s duševním onemocněním, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko, V.I.P., Terénní program – krizová intervence osobám ohroženým sociálním vyloučením a neorganizované mládeži, Tranzitní program – příprava žáků se specifickými potřebami pro vstup na trh práce
 • Mezi proudy – web: www.meziproudy.cz, příprava a realizace projektů zaměřených na společenské uplatnění a sociální začlenění osob se zdravotně-sociálním a sociálním znevýhodněním
 • Rozkoš bez rizika – web: www.roskozbezrizika.cz, prevence, diagnostika a léčba sexuálně přenosných chorob, testování na HIV/AIDS a sexuálně přenosné infekce, sociální práce, sociální a psychologické poradenství, služby jsou určeny pro sexuální pracovnice (i bývalé) a ženy ohrožené těmito riziky: nucená prostituce, obchod s lidmi, trestnou činností, zdravotními riziky spojenými s užíváním návykových látek
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry – web: www.rodinnaporadnacb.cz, nonstop, telefonická krizová intervence pro osoby, které se nacházejí v ohrožení života nebo jiné obtížné životní situaci, kterou v této době nejsou schopni vyřešit vlastními silami, telefonická krizová pomoc
 • Theia– web: www.theia.cz., poskytování sociálního a psychosociálního poradenství, poskytování okamžité pomoci při řešení krizové situace, pomoc je určena osobám v krizi a obětem domácího násilí, trestné činnosti, obchodu s lidmi, dětem a mládeži 6 až 26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy
 • Úřad práce České Budějovice – web: www.portal.mpsv.cz, zabezpečování služeb zaměstnanosti

Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním

 • ADRA (Dobrovolnické centrum ČB) – web: www.adra.cz, dobrovolnický program se zaměřením na seniory, děti program pět P, uživatele sociálních služeb Světluška
 • Agentura sester domácí péče IVAS – web: www.ivas.cz, ošetřovatelská, zdravotní a rehabilitační péče v domácnosti klienta nepřetržitě, půjčování kompenzačních pomůcek, poradenská činnost
 • Agentura Rodinka – web: www.arodinka.cz, pečovatelská a ošetřovatelská péče o seniory a další osoby se sníženou soběstačností v domácnosti klienta, aktivizační služby, služby sociální komunikace, doprovod k lékaři, na vycházky, kulturní akce, hlídání dětí, pomoc v domácnosti, úklid, nákupy – nejen pro seniory
 • Arcus Život ČB – sdružení onkologicky nemocných pacientů
 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením – web: www.arpida.cz, poskytování komplexní péče dětem, mládeži a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace, denní stacionář, osobní asistence, raná péče, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace
 • Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje – web: www.czpjk.cz, odborné sociální poradenství směřuje k osobám se zdravotním postižením bez rozdílu věku
 • Centrum Pomněnka – web: www.centrumpomenka.cz, určeno dětem jak zdravým, tak i dětem s poruchami vývoje motoriky, řeči, mentálního vývoje, smyslového vnímání a s různými kombinacemi těchto postižení
 • Česká maltézská pomoc – web: www.cmpcb.cz, doprovázení dětí se zdravotním postižením do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, doprovázení dospělých osob se zdravotním postižením, Klub seniorů
 • České správa sociálního zabezpečení – web: www.cssz.cz, nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění
 • Český červený kříž – web: www.cckcb.cz , pro sociálně slabé občany (ošacení)
 • Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie – web: www.domovlibnic.cz, denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem, sociálně terapeutické dílny, pro lidi s chronickým duševním onemocněním, lidé se sníženou soběstačností
 • FOKUS České Budějovice – web: www.fokus-cb.cz, poskytování pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním formou terénní i ambulantní služby
 • HAFÍK, canisterapeutické sdružení – web: www.canisterapie.org, celoroční terapeutické, edukační, aktivizační a preventivní programy ve školských a zdravotně sociálních zařízeních, canisterapeutické programy pro děti.
 • Kardio-klub ČB – pravidelné rehabilitační cvičení pro kardiaky, rekondiční pohyby spojené s cykloturistikou, různé společenské aktivity
 • Koníček – web: www.konicekcb.cz, Odborné sociální poradenství – v oblasti sociální pomoci a podpory, pracovně-právní vztahy, doprovod aj., sociální rehabilitace – nácvik dovednost pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnosti
 • Kontakt bB – web:www.kontaktbb.cz, základní aktivitou je výuka plavání osob s tělesným postižením
 • Ledax – web: www.ledax.cz, poskytování sociálních služeb pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence
 • Občanské sdružení zdravotně a tělesně postižených – pořádání zdravotních přednášek, kulturně společenská činnost, poradenská činnost, rehabilitační plavání
 • Ovečka – web: www.ovecka.eu, skupinová práce s dětmi raného věku (0 až cca 4 roky), individuální výuka rozvoj kognitivních funkcí, poradenství v oblasti integrace a vzdělávání dětí s Downovým syndromem, rehabilitační pobyty, osvěta
 • Parkinson Klub – web: www.parkinson-cz.net, pravidelný rehabilitační tělocvik, odborné přednášky, besedy na dané téma, rekondiční pobyty
 • Pohodáři VSKH – web: www.pohodari.vskh.cz, integrace zdravých a handicapovaných dětí, mládeže, dospělých i seniorů do společnosti, poskytování zoorehabilitace
 • Revma liga – web: www.revmaliga.cz, zlepšení fyzického a duševního stavu a životních podmínek nemocných s revmatickými chorobami, přednášky, ergoterapie, kulturní akce, semináře
 • Roska – web: www.roska-cb.cz, svépomocná činnost zdravotně postiženým roztroušenou sklerózou, sociální rehabilitace, rekondiční rehabilitační pobyt, rehabilitační cvičení, plavání, hipoterapie
 • Sdružení jihočeských celiaků – web: www.celiakie-jih.cz, pro pacienty postižené celiakií, Duhringovou dermatitidou a alergií na lepek, poradenství pro pacienty s bezlepkovou dietou
 • Sdružení jóga v denním životě – web: www.joga.cz, kurzy jógy pro všechny věkové kategorie a různé stupně pokročilosti, speciální kurzy pro seniory, proti bolestem kloubů a zad, kurzy hubnutí, přednášky o zdravém životním stylu
 • Sociální služby SVĚTLUŠKA – web: www.stvetluska.info, www.centrumbazalka.cz, ošetřovatelská péče v týdenním stacionáři, aktivizační činnost, cílová skupina děti a mládež os 1 roku do 26 let s těžkou formou smyslového, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení
 • SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – web: sons.cz, sdružování a hájení zájmů nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů
 • Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ŽŠ a SŠ pro sluchově postižené – speciálně pedagogická diagnostika a terapie, včasná intervence u rodin se sluchově postiženým dítětem
 • Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené – web: www.mscb.cz, poradenské centrum pro děti, žáky, studenty se zrakovým postižením
 • Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ A PŠ – web. www.stihneho-cb.cz/spc/spc.htm, školské a poradenské zařízení, poradenské a metodické služby zákonným zástupcům dětem s mentálním postižením a dětem s poruchou autistického spektra, školám a školským zařízením
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice – integrace mentálně postižených do společenského života
 • Středisko rané péče SPRP – web: www.ranapece.cz, služby pro rodiny dětí s postižením zraku os na rození nejvýše do 4 let, rodiny dětí s kombinovaným postižením
 • STŘEP – tlumočení a poradenství v českém znakovém jazyce
 • Svaz diabetiků v ČR – zdravotně výchovná činnost, edukačně rehabilitační pobyty pro zlepšení kvality života a správného stravování
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – web: http://senior-cb.blog.cz, prosazování zájmů seniorů a jejich postavení ve společnosti, zajištění cvičení pro seniory a speciální cvičení pro ženy
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – sociálně právní poradenství, plavání, cvičení, rekondiční cvičení pro kardiaky, diabetiky
 • Tyflokabinet– web: www.tyflokabinat-cb.cz, sociální služby a technická pomoc zejména nevidomým a slabozrakým občanům, terénní i ambulantní forma
 • Tyfloservis – web: www.tyfloservis.cz, sociální rehabilitace nevidomých a těžce slabozrakých, podpora jejich integrace, sociální rehabilitace

Služby pro seniory

 • ADRA (Dobrovolnické centrum) - web: www.adra.cz, dobrovolnický program se zaměřením na seniory
 • Agentura sester domácí péče IVAS– web: www.ivas.cz, ošetřovatelská, zdravotní a rehabilitační péče v domácnosti klienta nepřetržitě, půjčování kompenzačních pomůcek, poradenská činnost
 • Agentura Rodinka – web: www.arodinka.cz, pečovatelská a ošetřovatelská péče o seniory a další osoby se sníženou soběstačností v domácnosti klienta
 • Akademický klub třetího věku Aktiv – web: www.klubaktiv.cz, organizuje pro seniory Virtuální univerzitu třetího věku, počítačové kurzy, kurzy digitální fotografie, vzdělávací přednášky, zájmové kurzy
 • CSS Staroměstská – web: www.staromestska.cz, Domov pro seniory, Odlehčovací služba, Sociální aktivizační služba pro seniory, Pečovatelská služba
 • Česká maltézská pomoc - web: www.cmpcb.cz, doprovázení dětí se zdravotním postižením do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, doprovázení dospělých osob se zdravotním postižením, Klub seniorů
 • Červený kříž, PS Alice – web: www.cckcb.cz, komplexní domácí péče – ošetřovatelská i pečovatelská služba, rozvoz obědů, zápůjčky zdravotních a kompenzačních pomůcek, včetně invalidních vozíků
 • Český svaz bojovníků za svobodu – pomoc účastníkům odboje v oblasti morální, sociální, v nemoci, při úředních jednáních
 • Český svaz PTP – VTNP – osobní asistence imobilním členům výpomoc při zajištění prvků plnohodnotného života a pomoc při vyřizování nezbytně nutných záležitostí s úřady, zajišťování žádostí na Ministerstvo obrany a vnitra
 • Diecézní charita - web: www.dchcb.cz, poradna EVA – pro ženy a dívky v nouzi, poradna pro cizince a migranty, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Dům sv. Františka – chráněné bydlení pro seniory, Adopce na dálku, Humanitární pomoc
 • Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie - web: www.domovlibnic.cz, denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem, sociálně terapeutické dílny, pro lidi s chronickým duševním onemocněním, lidé se sníženou soběstačností
 • Domov důchodců Dobrá Voda–web: www.domov-dobravoda.cz, pobytové sociální služby pro seniory
 • Domov důchodců U Zlatého kohouta – web: www.hluboka.cz, sociální služby v oblasti péče o seniory, odlehčovací služby
 • Domov pro seniory Hvízdal – web: www.domovproseniory-hvizdal.cz, sociální služby pro seniory, chronické onemocnění Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí
 • Domov pro seniory Máj – web: www.ddmajcb.cz, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby
 • Domovy s pečovatelskou službou – DPS Borek, DPS Dříteň, DPS kamenný Újezd, DPS Lišov, DPS Ledenice, DPS Rudolfov, DPS Sedlec, DPS Zliv
 • Jihočeská sociální pomoc - vyhledávání a nabídka pracovního uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a zdravotně postižené, stravování pro seniory a osoby handicapované
 • Jihočeští senioři–činnost pro seniory v oblasti vzdělávání, zábavy, společenského života, rozvoj jejich zájmů
 • Kluby důchodců – web: www.c-budejovice.cz, setkávání seniorů, kulturní a zájmové činnosti v klubech důchodců
 • Konfederace politických vězňů–péče o zájmy rehabilitovaných vězňů komunismu
 • Ledax- web: www.ledax.cz, poskytování sociálních služeb pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence
 • Magistrát města ČB – odbor sociálních věcí
 • Pětilistá růže – projekty – „Aktivní stáří“, „Roční období a advent seniorů“
 • SENIOR DŮMwww.seniorcz.cz, bydlení pro seniory
 • Seniorská občanská společnost – výzkumná činnost mezi seniory, přednášky a zájmové akce, poskytování drobných služeb pro seniory
 • Svaz důchodců ČR–prosazování zájmů seniorů a jejich postavení ve společnosti
 • Život 90 – Tísňová péčewww.zivot90.cz, tísňová péče AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením, poskytuje nebo zprostředkovává neodkladnou pomoc

Poradenství pro všechny cílové skupiny

 • Centrum mediace – web: www.centrum-mediace.cz, pomoc při řešení různých druhů konfliktů – rodinná (rozvodová a porozvodová, otázky péče o dítě, majetkové vztahy, vícegenerační vztahy)
 • Centrum na podporu integrace cizinců – web: www.integracnicentra.cz, mohou využít všichni cizinci, kteří mají platný trvalý nebo dlouhodobý pobyt, pocházejí z nečlenských zemí EU
 • Diecézní charita – Poradna pro cizince a migranty – web: www.dchcb.cz, poskytování poradenství při řešení nepříznivé sociální situace, pomoc při zprostředkování zaměstnání a ubytování
 • Drogová poradna PREVENT – web: www.os-prevent.cz, individuální a párová terapie a poradenství, rodičovská skupina, rodinné poradenství, ambulantní léčba závislostí, zprostředkování návazné péče, ambulantní léčba závislostí, sociální práce, motivační trénink
 • Infocentrum Ukrajina – sociálně-právní poradenství cizincům, podpora integrace zranitelných skupin imigrantů, zejména žen a dětí, rozvoj vztahů mezi komunitami
 • Institut pro rozvoj osobnosti – web: www.ipro.webz.cz, intenzivní ambulantní péče
 • Jihočeská Lambda – web: www.klucicb.info, sociální a zdravotní pomoc osobám s lesbickou, gay, bisexuální a transgender orientací, zabezpečení konzultace s právníkem, psychologem a sexuologem znalých praktických důsledků odlišné sexuální orientace, sociální a zdravotní pomoc osobám postiženým AIDS, prevence HAIV/AIDS, občanská poradna
 • Jihočeská RŮŽE–Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci, Poradenské centrum – rovné šance pro všechny
 • Krajský úřad Jihočeského kraje – bezplatná právní poradna
 • Magistrát města, odbor sociálních věcí
 • Multikulturní centrum–web: www.multik.cz, terénní asistence pro pracující cizince, ženy a děti, konzultace, školení k pracovně právním podmínkám a k pořízení vlastního bydlení.
 • Občanská poradna při Jihočeské rozvojové – web: www.obcanskeporadenstvi.cz, odborné sociální poradenství v těchto problematikách: dluhová, bytová, pracovně právní, majetkoprávní, rodinná, spotřebitelská aj.
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům – web: www.opu.cz, poskytování bezplatného sociálně-právního poradenství cizincům ze zemí mimo EU (všech typů pobytu) a jejich rodinným příslušníkům (občanům ČR), kteří se v ČR ocitli v nouzi nebo se jim nedaří zorientovat se v prostředí a cizinecké problematice
 • Pedagogická činnost – Mgr. Pavel Vácha – komplexní program primární prevence určeny pro ZŠ, SŠ (pedagogy, rodiče, žáky a studenty) prováděný formou přednášek, prožitkových seminářů, panelových diskuzí, intervenčních programů
 • Pedagogicko-psychologická poradna – web: www.pppcb.cz, zjišťování připravenosti dětí pro povinnou školní docházku a doporučování vhodné formy vzdělávání, provádění psychologických a speciálně pedagogických vyšetření pro zařazení žáků do škol
 • Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu – web: http://zdravi.tichak.net, poradenství v oblasti snižování nadváhy, rizika srdečně cévních chorob, odvykání kouření, přednášky o správné výživě a zdravém životním stylu, vzdělávání pro laickou i odbornou veřejnost
 • Probační a mediační služba ČR – web: www.justice.cz, www.pmscr.cz, organizace a kontrola výkonu alternativních trestů a opatření (probační dohledy, trest obecně prospěšných prací, domácí vězení), mimosoudní urovnání trestního sporu mezi obviněným a poškozeným (mediace)
 • PYRAMIDAS– komplexní program primární prevence určený pro ZŠ, SŠ (pedagogy, rodiče, žáky a studenty) prováděný formou přednášek, prožitkových seminářů, panelových diskuzí, intervenčních programů
 • Romský poradce při Krajském úřadu Jihočeského kraje–web: www.kraj-jihocesky.cz, koordinace činnosti v romské problematice v rámci kraje
 • Sdružení obrany spotřebitelů JčK – web: www.spotrebitele.info, občanská poradna: hájí oprávněné zájmy spotřebitelů zvláště v těch případech, kde síly jednotlivce nestačí, provádí osvětovou činnost pro mladistvé, studenty, seniory a zdravotně postižené
 • SON – sdružení nájemníků ČR – web: www.son.cz, odborné poradenství v oblasti bydlení
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB - web: www.rodinnaporadnacb.cz, nonstop, telefonická krizová intervence pro osoby, které se nacházejí v ohrožení života nebo jiné obtížné životní situaci, kterou v této době nejsou schopni vyřešit vlastními silami, telefonická krizová pomoc

 

 • Theia - web: www.theia.cz., poskytování sociálního a psychosociálního poradenství, poskytování okamžité pomoci při řešení krizové situace, pomoc je určena osobám v krizi a obětem domácího násilí, trestné činnosti, obchodu s lidmi, dětem a mládeži 6 až 26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy

 Služby pro děti a mládež

 • ADRA (Dobrovolnické centrum) - web: www.adra.cz, dobrovolnický program se zaměřením na děti program pět P
 • Baby centrum Šikulka – web: www.sikulka.com, kurzy plavání kojenců, batolat a dětí v bazénu, kurzy cvičení kojenců, batolat a dětí, jednotlivé lekce plavání i cvičení
 • Diecézní centrum pro rodinu – web: www.dcr.bcb.cz, přednášky s rodinou tématikou, příprava na manželství, víkendové, popř. týdenní pobyty s duchovním a oddechovým programem pro celou rodinu
 • Dům dětí a mládeže – web: www.ddmcb.cz, přírodovědné, technické, tělovýchovné, umělecké, vzdělávací, klubové aktivity dětí a mládeže (kroužky, kurzy, letní tábory…)
 • Fond ohrožených dětí – web: www.fod.cz, sociálně-aktivizační služby pro rodinu s dětmi, sociálně-právní ochrana dětí
 • Charita Zliv – NZDM – web: www.zliv.charita.cz, nízkoprahový klub pro děti a mládež od 6 do 26 let
 • Institut pro rozvoj osobnosti – web: www.ipro.webz.cz, intenzivní ambulantní péče o klienty s problémem zneužívání alkoholu, dalších návykových látek a gamblerství, individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie, konzultace problémů s rodinnými příslušníky, resp. Zákonnými zástupci, zajišťování ústavní léčby
 • Jeslová a azylová zařízení- web: www.jazcb.cz, provozování jeslí a poskytování sociálních služeb azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro ženy, dům na půl cesty pro dívky, noclehárny pro ženy
 • Kamarádi otevřených srdcí – web: www.kamaradiotevrenichsrdci.cz, integrace zdravých i handicapovaných osob do společnosti, poskytování a rozvoj zooterapie, volnočasové aktivity
 • Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji - web: www.ditevkrizi.cz, Krizová intervence – děti i dospělí, poradenství – sociální, právní, psychologické, diagnostika, individuální a rodinná psychoterapie, programy primární prevence pro 1. Stupeň ZŠ, komplexní péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti
 • Křesťanské rodinné centrum Petrklíč – web: www.petrklic-krc.cz, provozování rodinného centra, herna, kulturní akce pro veřejnost, volnočasové a vzdělávací aktivity
 • Kulturně vzdělávací centrum Pansofie – web: www.kuturne-vzdelavci-centrum-pansofie.cz, společensko- informační centrum pro rodiny – informace o prorodinných službách města, knihovna, herní koutek, možnost občerstvení
 • Mateřské centrum Caplík – web: www.caplik.unas.cz, péče o rodinu v době rodičovské dovolené, s cílem pečovat nejen o jejich zdravý tělesný vývoj, ale i o jejich vzdělávání a společenský život
 • Mateřské centrum Leporelo – web: www.leporelo.cz, poskytnutí prostoru rodičům (prarodičům) s dětmi pro vzájemné setkávání, kroužky pro děti, pohybové a vzdělávací kurzy pro ženy, přednášky
 • M-centrum Máj–web: www.mc-maj.com, dopolední programy pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let (cvičení, zpívání, výtvarné tvoření, volné dny na hraní)
 • Městská charita NZDM – web: www.mchcb.org, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko, V.I.P.
 • Nadační fond Jihočeské naděje – web: www.jihoceskenadeje.cz, podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání, tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury
 • Pohodáři VSKH – web: www.pohodari.vskh.cz, integrace zdravých a handicapovaných dětí, mládeže, dospělých i seniorů do společnosti
 • Rodinné centrum Emanuel – web: www.rcemanuel.cz, křesťanské rodinné centrum, podpora a propagace manželství a tradiční rodiny formou preventivní a osvětové činnosti – přednášky, kurzy a volnočasové aktivity
 • Rodinné centrum Rozárka – web: www.rozarka.com, integrace zdravých a handicapovaných dětí, mládeže a dospělých do společnosti
 • Salesiánské středisko mládeže-Dům dětí a mládeže – web: www.sasmcb.cz, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ohrožené nežádoucími jevy
 • Středisko výchovné péče – ambulantní i pobytové služby pro děti a mládež s poruchami chování, s negativními jevy v sociálním vývoji
 • TUDY – web: www.tudyos.cz, klubová činnost pro děti a mládež, pro děti s postižením, jednorázové akce pro širokou veřejnost
 • VICTORY sdružení dětí a maminek – web: www.victorysdruzeni.cz, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služby pro osoby závislé na návykových látkách a závislostí ohrožené a prevence rizikového chování:

 • Doléčovací centrum PREVENT – web: www.os-prevent.cz, bydlení (domov se zvláštním režimem), individuální a skupinová terapie, prevence relapsu a motivační trénink, poradenství, areteterapie…
 • Drogová poradna PREVENT - web: www.os-prevent.cz, individuální a párová terapie a poradenství, rodičovská skupina, rodinné poradenství, ambulantní léčba závislostí, zprostředkování návazné péče a léčby, sociální práce
 • Jihočeský streetwork PREVENT - web: www.os-prevent.cz, terénní sociální práce s uživateli drog, výměnný injekční program, základní zdravotní, sociální a právní poradenství, aktuální pomoc v tísni, krizová intervence, poradenství a testování na HIV a virových hepatitid, asistenční služba
 • Substituční centrum PREVENT - web: www.os-prevent.cz, substituční léčba – podávání substituční látky (metadon, Subutex, Subuxone), psychoterapie, sociální práce, sociální poradenství včetně sociální asistence, krizová intervence, poradenství pro rodiče a blízké
 • Kontaktní centrum PREVENT - web: www.os-prevent.cz, kontaktní a HarmReduction služby: výměnný program a distribuce materiálu ke snížení zdravotních rizik, pobyt v kontaktních místnostech, potravinový a hygienický servis, krizová intervence, základní zdravotní ošetření, testování na infekční onemocnění, poradenské služby, resocializační služby – výkon obecně prospěšných prací
 • Městská policie – web: www.c-budejovice.cz/policie, medializace činnosti MP ČB + programy prevence kriminality
 • Policie ČR – web: www.policie.cz, činnost poradenská a preventivní
 • PREVALCO – web: www.alkohol-alkoholismus.cz, prevence a léčba závislosti na alkoholu
 • PYRAMIDAS - komplexní program primární prevence určený pro ZŠ, SŠ (pedagogy, rodiče, žáky a studenty) prováděný formou přednášek, prožitkových seminářů, panelových diskuzí, intervenčních programů
 • Rozkoš bez rizika - web: www.roskozbezrizika.cz, prevence, diagnostika a léčba sexuálně přenosných chorob, testování na HIV/AIDS a sexuálně přenosné infekce, sociální práce, sociální a psychologické poradenství, služby jsou určeny pro sexuální pracovnice (i bývalé) a ženy ohrožené těmito riziky: nucená prostituce, obchod s lidmi, trestnou činností, zdravotními riziky spojenými s užíváním návykových látek
 • TeenChallenge–web: www.teenchallenge.cz, terénní poradenství se závislými lidmi, poradenství pro závislé a pro rodiče, primární protidrogová prevence, podpůrná skupinová práce
 • Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje – web: www.zzsjck.cz, protialkoholní záchytná stanice, dětský detoxifikační pokoj, max. doba pobytu je 12 hodin

 

 

 Použitý zdroj: Průvodce sociální oblastí města České Budějovice 2012

Sběrný dvůr

Provozní doba
Středa  13,00 - 18,00 hod.
Sobota   9,00 - 13,00 hod.

Od 1.11. do 28.2. je provozní doba ve středu od 13,00 - 17,00 hodin.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

GoSMS

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na