Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Homole
ObecHomole

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Homole
Obec Homole vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Homole, Budějovická 72
37001 České Budějovice
kancelář: +420 387 203 515
Fax:
E-mail: obec@homole.cz
WWW: www.homole.cz
ID Datové schránky: wq2bstd
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Homole, Budějovická 72
  37001 České Budějovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Homole, Budějovická 72
  37001 České Budějovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  středa8:00 – 12:0013:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: wq2bstd
8308544/0600 (MONETA Money Bank, a.s.)
94-2713231/0710 (Česká národní banka)
115-4489100207/0100 (Komerční banka, a.s.)
00244902
DIČ: CZ00244902
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet na rok 2013
  rozp_obec_2023_scan.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 675,16 kB
  Staženo: 60×
  Vloženo: 22. 12. 2022
  Rozpočet na rok 2015
  rozpocet_2015.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,25 MB
  Staženo: 966×
  Vloženo: 2. 1. 2017
  Rozpočet na rok 2016
  rozp_2016.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,29 MB
  Staženo: 946×
  Vloženo: 2. 1. 2017
  Rozpočet na rok 2017
  rozpocet_2017.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,43 MB
  Staženo: 1,627×
  Vloženo: 22. 6. 2017
  Rozpočet na rok 2018
  rozp_2018_schvaleny.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,65 MB
  Staženo: 650×
  Vloženo: 20. 12. 2017
  Rozpočet na rok 2019
  rozp_2019_scan.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB
  Staženo: 486×
  Vloženo: 7. 1. 2019
  Rozpočet na rok 2020
  rozp_2020_scan.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 942,5 kB
  Staženo: 324×
  Vloženo: 20. 12. 2019
  Rozpočet na rok 2021
  rozp_obec_sf_2021_scan.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 910,91 kB
  Staženo: 246×
  Vloženo: 21. 12. 2020
  Rozpočet na rok 2022
  rozp_obec_2022_scan.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 633,73 kB
  Staženo: 163×
  Vloženo: 16. 12. 2021
  Rozpočet na rok 2023
  rozp_obec_2023_scan.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 675,16 kB
  Staženo: 85×
  Vloženo: 22. 12. 2022

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Homole
  Homole, Budějovická 72
  37001 České Budějovice
 • e-mailem: obec@homole.cz
 • elektronickým podáním: obec@homole.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 387 203 515

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Seznam vyhlášek a nařízení vydaných obcí (129.13 kB)

  Vyhlášky a nařízení vydané obcí jsou k dispozici v budově OÚ v úředních hodinách. 

  Aktuálně platné vyhlášky a nařízení jsou také zveřejněny na internetových stránkách obce - viz hypertextový odkaz:
  Vyhlášky a nařízení

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Úhrada nákladů
  Položka

   Sazba

  hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

  0,00 Kč

  fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

  0,00 Kč

  paušál provozních nákladů (materiál, energie)

  0,00 Kč

  ostatní náklady

  dle skutečně
  vynaložených nákladů

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou pro poskytování informací obcí jakožto povinným subjektem potřebné.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Homole poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek k výroční zprávě o poskyt. inf. za rok 2016

vyrocni_zprava_2016_dodatek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 390,57 kB
Staženo: 627×
Vloženo: 22. 6. 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

vyroc_zp_info_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 462,16 kB
Staženo: 661×
Vloženo: 21. 6. 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

vyroc_zp_info_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 603,63 kB
Staženo: 619×
Vloženo: 21. 6. 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

vyroc_zp_info_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,21 kB
Staženo: 525×
Vloženo: 2. 3. 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

vyroc_zp_info_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,15 kB
Staženo: 420×
Vloženo: 15. 2. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

vyroc_zp_info_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 416,13 kB
Staženo: 317×
Vloženo: 11. 2. 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

vyroc_zp_info_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,71 kB
Staženo: 209×
Vloženo: 1. 2. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

vyroc_zp_info_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,19 kB
Staženo: 154×
Vloženo: 7. 2. 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

vyroc_zp_info_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 476,52 kB
Staženo: 50×
Vloženo: 22. 2. 2023

Poskytnutí informace 1/2020 - stavební řízení (610.3 kB) zveřejněno 15.10.2020

Poskytnutí informace 1/2019 - nabídky veřejných zakázek (197.77 kB) zveřejněno 26.8.2019

Poskytnutí informace 2/2018 - náklady na GDPR (556.51 kB) zveřejněno 30.5.2018

Poskytnutí informace 1/2018 - pohledávky za právnickými osobami 180 dnů po splatnosti (180.03 kB) zveřejněno 4.4.2018

Poskytnutí informace 10/2017 - sociální bydlení (544.82 kB) zveřejněno 19.9.2017

Poskytnutí informace 9/2017 - výskyt škodlivých ptáků (470.96 kB) zveřejněno 24.8.2017

Poskytnutí informace 8/2017 - zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů (1.05 MB) zveřejněno 20.7.2017

Poskytnutí informace 7/2017 - sjezd na pozemku parc.č.639/1 (2.05 MB) zveřejněno 4.7.2017

Poskytnutí informace 6/2017 - projednání podané žádosti ZO zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 5/2017 - veřejné osvětlení zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 4/2017 - svoz komunál. a tříděného odpadu zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 3/2017 - investiční plán v roce 2017 (žádost zaslána 2x) zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 2/2017 - investiční plán v roce 2017 zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 1/2017 - byty v majetku obce zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 2/2016 - bankovní účty obce zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 1/2016 - investiční plány na rok 2016 zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 4/2015 - investiční plán pro rok 2015 zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 3/2015 - čerpání dotacíDotace 2007-2013 zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 2/2015 - investiční plán pro rok 2015 zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 1/2015 - zveřejnění jednacího řádu zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 2014 - investiční plány v roce 2014 zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 5/2013 - nástěnky zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 4/2013 - složení zastupitelstva zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 3/2013 - firmy zajišťující služby pro obec zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 2/2013 - revize územního plánu zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace 1/2013 - spisový a skartační řád zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace na žádost v roce 2012 - místně příslušné orgány zveřejněno 22.6.2017

Poskytnutí informace v roce 2010 - konání referenda zveřejněno 22.6.2017

Čestné prohlášení k poplatkům za komunální odpad – zvolení společného zástupce

spol_zastupce - KO_2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29 kB
Staženo: 552×
Vloženo: 20. 4. 2022

Odhlášení od poplatku za psa

odhlaseni_psa.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,13 kB
Staženo: 244×
Vloženo: 6. 8. 2020

Odhlášení vlastníka nemovitosti od popl. za komunální odpad

odhlas_popl_ko_nemov_2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36 kB
Staženo: 311×
Vloženo: 20. 4. 2022

Ohlášení fyzické osoby k popl. za komunální odpad

ohlas_k_mp_ko_2022.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,36 kB
Staženo: 258×
Vloženo: 20. 4. 2022

Ohlášení nezletilé fyzické osoby k popl. za komunální odpad

ohlas_nezletileho_k_mp_ko_2022.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,93 kB
Staženo: 266×
Vloženo: 20. 4. 2022

Ohlášení vlastníka nemovitosti k popl. za komunální odpad

ohlas_popl_ko_nemov_2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37 kB
Staženo: 267×
Vloženo: 20. 4. 2022

Přihláška k platbě poplatku za psa

prihl_pes.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 11,42 kB
Staženo: 654×
Vloženo: 6. 8. 2020

Tiskopis k uplatnění nároku na osvobození od místního poplatku za komunální odpad - dítě starší tří let, pokud je s ním jeden z rodičů na rodičovské dovolené

osvobozeni-dite-rd-4-rok-2022.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,18 kB
Staženo: 398×
Vloženo: 20. 4. 2022

Žádost o vrácení / převedení přeplatku poplatku za odpad

zadost-o-vraceni-preplatku-ko-2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 383×
Vloženo: 20. 4. 2022

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku - dědické řízení

zadost-o-vraceni-prepl-ko-dedicke-rizeni-2022.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,17 kB
Staženo: 342×
Vloženo: 20. 4. 2022

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad

zadost-o-vraceni-preplatku-ko-2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 1,711×
Vloženo: 20. 4. 2022

Žádost o zrušení údaje o místu adresy trvalého pobytu

zadost_zruseni_tp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 490,92 kB
Staženo: 1,166×
Vloženo: 21. 6. 2017

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Sběrný dvůr

Provozní doba
Středa  13,00 - 18,00 hod.
Sobota   9,00 - 13,00 hod.

Od 1.11. do 28.2. je provozní doba ve středu od 13,00 - 17,00 hodin.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
1
12 13 14 15
1
16 17 18 19 20
1
21 22
23 24 25 26
1
27 28 29
30 31 1 2 3
1
4 5

GoSMS

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na